Voiko oppiminen olla leikkiä?

Opetushallitus on käynnistänyt viisivuotiaiden
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun. Osana kokeilua laaditaan selvitys kaksivuotisen esiopetuksen edellytyksistä. Kokeilu on herättänyt kiinnostusta, mutta myös huolestuneita puheenvuoroja on kuultu. Halutaanko lapset yhä varhemmin esiopetukseen, jotta päästään preppaamaan heitä koulua ja tulevaisuutta varten? Katoaako leikki ja lapsuuden huoleton vapaus?

Kokeilun herättämä keskustelu on konkreettisella tavalla tuonut esiin sen, että meillä elää hyvin erilaisia traditioita tulkita asioita. Oppiminen ja opetus yhdistetään edelleen usein kouluun. Mielikuva pulpeteissa istuvista varhaiskasvatusikäisistä tuntuu kauhistuttavalta. Kuitenkin myös varhaiskasvatuksen kontekstissa oppimisen ja tavoitteellisen toiminnan on perinteisesti nähty toteutuvan opettajan suunnittelemien tuokioiden aikana.

Leikin merkitys varhaiskasvatuksessa on aina tunnistettu, mutta leikki saatetaan silti nähdä lasten alueena ja siihen ei tohdita puuttua. Heikoimmillaan leikki saattaa jäädä oheistoiminnaksi, jolle on aika ja paikka vain silloin kuin aikuisen sommittelemaan päivärytmiin sopii. Jos henkilöstö ei tiedä, mitä leikeissä tapahtuu, on leikin merkityksen perusteleminen oppimisen tai tavoitteiden näkökulmasta mahdotonta.

Uudet opetussuunnitelmat haastavat toimintakulttuurin uudistamiseen niin perus- ja esiopetuksessa kuin varhaiskasvatuksessakin. Lapset nähdään aktiivisina toimijoina ja oppimisen tulisi olla lasten näkökulmasta mielekästä ja merkityksellistä. Oppimiseen liittyy tunteita ja siksi vuorovaikutuksen laatu lasten ja henkilöstön välillä on ensiarvoisen tärkeää. Keskiöön nousee toiminnan taustalla vaikuttavan arvoperustan sekä lapsi- ja oppimiskäsitysten avaaminen yhteisen keskustelun kautta.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaan lasten mielenkiinnon kohteista lähtevää eheytettyä pedagogiikkaa, jossa leikillä on keskeinen merkitys. Lapsen näkökulmasta jokainen hetki on mahdollisuus tutkia, kokea, ihmetellä ja oppia uutta. Ei siis enää riitä, että ikään kuin itsestään selvyytenä sanomme, että leikki on tärkeää. Leikin merkityksen niin itseisarvona lapselle kuin pedagogisena työtapana tulee todentua myös tekoina.

”Kun leikki lähtee lentoon”

Opetushallitus on valmistanut materiaaleja paikallisen vasutyön ja yhteisen keskustelun tueksi. Pedagogisen dokumentoinnin tukimateriaalista löytyy mainio esimerkki Lehmuslinnan päiväkodista, jossa 1–3-vuotiaiden ryhmässä toteutettiin vuoden mittainen Pelastuspartio-leikkiprojekti. (https://bit.ly/2sS6FAR )

Lehmuslinnan päiväkodissa yhteinen leikki sai alkunsa lapsia innostavasta pelastuspartioteemasta. Henkilöstö oli mukana leikissä kannatellen sen etenemistä tuomalla leikkiin uusia elementtejä ja jännittäviä juonenkäänteitä. Leikkiympäristöjä suunniteltiin ja muokattiin yhdessä lasten kanssa. Oppimisen alueiden sisältöjä nivottiin leikkiin ja tavoitteiden toteutumista arvioitiin systemaattisesti. Pedagogisen dokumentoinnin avulla leikkiä kehitettiin eteenpäin yhdessä lasten kanssa. Leikkiä elettiin joka päivä.

Leikki oli koko ryhmän juttu. Jokaisella lapsella oli mahdollisuus tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenään. Leikin kautta harjoiteltiin toisista huolehtimista, empatiaa, sosiaalisia taitoja ja ristiriitojen ratkaisemista. Iloittiin yhdessä. Henkilöstö edisti omalla toiminnallaan turvallista, oppimiseen innostavaa toimintakulttuuria, jossa lapsilla on hyvä olla.

Esimerkki konkretisoi hyvin sen, miten oppimiseen liittyvä ilo, innostus ja sinnikkyys näyttäytyvät parhaimmillaan leikissä. Turvallisessa ilmapiirissä oppiminen on leikkiä. Jokaisella lapsella on oikeus siihen.

Meneillään olevan kokeilun myötä saamme varmasti lisää tietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisen rakenteellisista tekijöistä ja reunaehdoista. On erityisen tärkeää, että osaamme sanoittaa toiminnan tavoitteita myös huoltajille. Perustella, miksi varhaiskasvatus tai esiopetus on merkityksellistä juuri heidän lapselleen. Tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksen pedagogiikan erityislaatua.

Heittäydytään siis rohkeasti lasten maailmaan ja kerrotaan ylpeinä, että olemme tänäänkin leikkineet!

Kirsi Tarkka
Erityisasiantuntija
Opetushallitus

Tukimateriaaleja työn tueksi:
Pedagoginen dokumentointi: https://edu.fi/yleissivistava_koulutus/varhaiskasvatus/vasu2017tukimateriaalit/pedagoginen_dokumentointi
Osallisuus: https://edu.fi/yleissivistava_koulutus/varhaiskasvatus/vasu2017tukimateriaalit/osallisuus

Jaa artikkeli: