Vasu-perusteet leikin asialla

Uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nostavat leikin keskiöön. Leikki on koko asiakirjan läpäisevä, pedagogista toimintaa ohjaava punainen lanka. Leikkiin kannustavassa toimintakulttuurissa ymmärretään leikin itseisarvo lapselle sekä sen merkitys lasten oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Leikki saa näkyä ja kuulua.

”Leikissä on parasta se, että siinä voi tapahtua ihan mitä vaan oikeassa elämässä ei voi”. Oheiseen lasten suusta lainattuun sitaattiin kiteytyy jotain hyvin oleellista leikin syvimmästä olemuksesta. Lapset leikkivät, koska se on hauskaa ja tuottaa iloa.  Leikki on lasten tapa olla ja elää ja sekä rakentaa käsitystä itsestään ja luoda merkityksiä kokemuksistaan. Leikki avaa ovet maailmaan, jossa kaikki on mahdollista; ryhmän ujoin voi olla supersankari tai asiat voi tarvittaessa taikoa paremmiksi. Leikissä lapset voivat aidosti vaikuttaa asioiden kulkuun. Mielikuvitus mahdollistaa uuden luomisen ja innovatiivisten ratkaisujen keksimisen. Leikissä on turvallista kokeilla, yrittää ja erehtyä ja sen kautta voi käsitellä itselleen vaikeita kokemuksia. Leikki on myös väylä koetella ja testata omia unelmia ja haaveita.

Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, yhdessä tekeminen sekä omien taitojen haastaminen. Leikki kehittyy ja saa eri muotoja kokemusten karttuessa. Yhteisissä leikeissä lapset oppivat säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan sekä huomioimaan toisten ihmisten näkökulmia. Yhteisöllisyys kasvaa leikin kautta ja vahvistaa myönteistä tunneilmastoa.

Henkilöstön rooli leikin ohjaamisessa keskeinen

Leikistä saattaa kuitenkin helposti tulla itsestäänselvyys. Astumme aikuisina mieluusti syrjään vedoten siihen, että leikki on lasten yksityisaluetta ja heille tulee antaa vapaus leikkiä rauhassa. Lasten hyvinvointia ja oppimista edistävä leikki ei kuitenkaan kehity itsestään. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti leikin edellytysten turvaaminen ja kehittyvien leikkitaitojen tukeminen ovat henkilöstön tehtäviä.

Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus olla osallisena yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisesti. Tämä edellyttää henkilöstöltä ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa milloin leikki tarvitsee kannattelua ja ohjausta. Aikuisen emotionaalinen läsnäolo lasten leikeissä tai niiden läheisyydessä, luo turvallisen ilmapiirin ja ennaltaehkäisee ristiriitojen syntymistä.

Pitkäkestoiseen leikkiin tarvitaan aikaa, rauhaa ja tilaa sekä sopivia leikkivälineitä. Lapsilla tulee olla mahdollisuus leikkiä erilaisia leikkejä. Leikin havainnointi ja dokumentointi lisäävät henkilöstön ymmärrystä lasten ajattelusta ja lapsia kiinnostavista tai mietityttävistä asioista. Havainnot ovat leikin ja muun toiminnan suunnittelun ja ohjaamisen perusta. Lasten tulee myös itse voida vaikuttaa leikkien valintaan ja olla mukana suunnittelemassa leikkiympäristöjä.

Leikki pedagogisen toiminnan ja toimintakulttuurin kehittämisen ytimessä

Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Henkilöstön tehtävänä on osaltaan laajentaa lasten kokemusmaailmaa ja tuoda toimintaan monipuolista sisältöä. Lapsi oppii leikkiessään, mutta leikkiä ei kuitenkaan tule valjastaa oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Sen sijaan on oleellista miettiä, miten leikin sisältöjä voisi rikastaa esimerkiksi eri oppimisen alueita yhdistämällä tai miten laaja-alaisen osaamisen tavoitteita olisi mahdollista leikin kautta edistää. On myös paikallaan pohtia, ovatko oppimisympäristöt leikkiin kutsuvia ja tarjoavatko ne mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet haastavat ja velvoittavat jokaisen varhaiskasvatuksen työntekijän pysähtymään leikin äärelle. Leikin merkitys ja arvostus todentuvat lasten, henkilöstön ja huoltajien välisessä vuorovaikutuksessa sekä yhdessä sovituissa toimintatavoissa. Yhteisössä on tärkeää tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä sekä yhdessä miettiä, miten leikkiä edistäviä työtapoja voitaisiin perusteiden mukaisesti edelleen kehittää. Leikkiä kunnioittavassa toimintakulttuurissa sekä lapsille että aikuisille mahdollistetaan yhdessä kokemisen, tekemisen ja leikin ilo!

Kirsi Tarkka, erityisasiantuntija, Opetushallitus 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Jaa artikkeli: