Leikillistyvä maailma tarvitsee aikuiset kokemusasiantuntijansa

Lapset on perinteisesti nähty yhteiskunnan ensisijaisina leikkijöinä, mutta myös aikuisten kiinnostus niin omaehtoiseen kuin ohjattuunkin leikkiin on kasvussa. Monet tunnustavat leikkimielisyyden itsessään, mutta epäröivät leikkiin lähtemistä aikuisiällä. Leikkiessämme luomme kulttuuria, on leikki- ja lelukulttuurien asiantuntija Brian Sutton-Smith kirjoittanut. Leikillistyminen näkyy nykyajassa monimuotoisena osallistumisena ja kulttuurisena vaikuttamisena.

Leikkiminen jättää meihin, leikkimiimme esineisiin ja ympäristöihin lähtemättömän positiivisen jäljen, leikin hehkun. Leikin hyvinvointivaikutukset tunnistavat asiantuntijat haluaisivat nähdä leikin tapahtuvan yhä enemmän myös työympäristöissä. Uusi vuosikymmen näyttää kypsältä tämän toiveen toteutumiselle.

Miten aikuisen leikki ilmenee?

Vuonna 2019 Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman digitaalisen kulttuurin oppiaineen alla aloitti toimintansa Pori Laboratory of Play – Porin yliopistokeskuksessa toimiva leikintutkimuksen laboratorio ja tutkijayhteisö, leikkisämmin PLoP. Pori Laboratory of Playn tutkijat ovat erityisen kiinnostuneita siitä, miten aikuinen leikki ilmenee ja kehittyy leikillistyvässä ajassa – miten se tulee esille leikillisissä tiloissa ja miten leikki syntyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja esineiden kanssa.

Kulttuurin leikillistyminen tulee näkyvästi ilmi pelikulttuurien laajentumisessa. Maailma myös viihteellistyy, mutta aikuisten leikki ei ole ainoastaan pelaamista. Leikkiessään ihmiset tekevät paljon muutakin kuin pelaavat kilpaillakseen voitosta ennalta asetettujen tavoitteiden mukaan.
Kun Porin yliopistokeskuksen opetushenkilökunnalta, tutkijoilta ja opiskelijoilta kysyttiin mitä he ajattelevat leikistä vastasivat monet yhdistävänsä sen mielikuvituksellisuuteen, itseilmaisuun ja luovuuteen sekä yhteisöllisyyteen ja tunnistivat sen hyvinvointia tukevan vaikutuksen. Leikin vastakohtana nähtiin taas vakavuus, rutiinit ja rationaalisuus, toiminnan mekaanisuus, jopa mökötys.

Leikin suhde työntekoon yhdistyi monen mielessä ajatukseen leikistä lasten työnä, mutta yksi tutkimukseen osallistuneista kiteytti leikin olevan ”harrastus, jolle aikuisilla on liian vähän aikaa”. Tätä tietoa leikin asenneilmapiiristä hyödynnettiin Porin leikintutkimuksen laboratorion leikillisen monitilan suunnittelussa ja toteutuksessa, josta on sittemmin tehty tieteellistä tutkimusta leikillisten työympäristöjen sisustamisen ja kalustuksen näkökulmasta.

Aikuisetkin leikkivät töissä

Leikin kokeileva luonne istuu erityisen hyvin luovien alojen työkulttuureihin. Teoreettiset keskustelut tuntevat käsitteen playbor – leikkityövoiman: Kulttuurin leikillistymiskehityksessä aikuisetkin leikkivät viihteen ja vapaa-ajan ulkopuolella työssään, jopa työkseen. Siksi yhteiskunta tarvitsee aikuisia asiantuntijoita, jotka arvostavat leikkiä ja hyväksyvät sen moniulotteisesti osana aikuisten elämää.

Leikin välineillä, työkaluilla ja materiaaleilla kuten leluilla, peleillä ja leikkiä tukevilla ympäristöillä on merkittävä rooli aikuisia leikkitoimintaan kutsuvina vaikuttimina – käsin kosketeltava, fyysisesti lähestyttävä ja konkreettinen näyttäisivät helpottavan leikkiin heittäytymistä.

Aikuisikään ennättänyt leikin kokemusasiantuntija ymmärtää niin ikään leikillistämisen edut esimerkiksi tunneälyn ja yhteistyökyvykkyyden kehittämisessä. PLoPin leikillisenä interventiona Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden kanssa toteuttama tutkimus osoitti, miten luovuus, yhteistyö, rohkeus ja keskustelu ovat leikillisissä lähestymistavoissa keskeisiä esimerkiksi yrittäjyyden kompetensseja pohdittaessa.

Joustavin mielin kohti leikillistyvää työkulttuuria

Pelillisyyden esille tuoman kilpailun ja tuottavuuteen liittyvän tehokkuusajattelun rinnalla on siksi hyvä muistaa puhua nykyleikistä myös toisin. Aikuista leikkijää kiehtovat ja liikuttavat paitsi mielikuvitus ja itseilmaisu, mutta myös sosiaalinen vuorovaikutus ja siitä syntyvä yhteisöllisyys. Apatiaa vastaan, innostuksen, läsnäolon, luovuuden ja hyvinvoinnin edistämisen puolesta, joustavin mielin kohti leikillistyviä työkulttuureja siis.

Myös aikuisen tulisi voida tuoda ilmi leikkiminänsä asiantuntijuudessaan ja vuorovaikutuksessa niin yhteiskunnan ensisijaisten leikkijöiden kuin oman ikäryhmänsä leikkijöiden kanssa. Tunnustamalla ikärajattoman vapauden leikkiä mahdollistamme myönteiset ylisukupolviset kohtaamiset leikillistyvässä maailmassa. Leikin aika on nyt.

Katriina Heljakka
Tutkimuspäällikkö
Pori Laboratory of Play

Pori Laboratory of Playn toimintaan voi tutustua seuraavien videolinkkien kautta: Turun yliopiston viestinnän tuottama esittelyvideo PLoPistaPori Laboratory of Playn tuottama esittelyvideo toiminnastaan vuonna 2019

Heljakan aikuisten lelukulttuureja käsitelleen väitöskirjan Principles of adult play(fulness): From Wow to Flow to Glow (Aalto yliopisto, 2013) voi ladata täältä.

Jaa artikkeli: