Lasten oikeus vapaa-ajan toimintaan turvattava poikkeusoloissakin

Leikkipäivää vietetään tänä vuonna hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koronaviruspandemian myötä käyttöön otetut rajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi lasten elämään ja oikeuksien toteutumiseen. Lasten oikeudet ja erityinen asema jäävät kuitenkin helposti sivurooliin poikkeusoloissa. Näkökulma painottuu usein muihin asioihin. Poikkeusoloissa leikkiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvien oikeuksien toteutuminen jää erityisen helposti huomioitta. Niitä saatetaan pitää vähemmän tärkeinä oikeuksina, vaikka lapset itse pitävät niitä tärkeinä ja ne ovat lasten kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta olennaisia.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus korostaa lasta oikeuksien haltijana ja aktiivisena toimijana. Erityisen vahvasti juuri leikkiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvien oikeuksien kautta toteutuu lasten aktiivinen toimijuus. Leikissä ja harrastuksissa painottuvat luovuus, mielikuvitus, aktiivinen tekeminen sekä sosiaalisten suhteiden rakentuminen ja ylläpitäminen. YK:n lapsen oikeuksien komitea on kannanotossaan varoittanut koronaviruspandemian vakavista vaikutuksista lapsiin ja kehottanut valtioita suojelemaan lasten oikeuksia.  Komitea on muun muassa suositellut kehittämään vaihtoehtoisia ja luovia ratkaisuja lasten vapaa-ajan toimintojen järjestämiseen.

Lapsen oikeuksien sopimuksen tärkeä 31 artikla

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artiklassa turvataan lapsen oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä osallistumiseen kulttuuriin ja taiteisiin. Nämä oikeudet liittyvät vahvisti toisiinsa. Lapsi rakentaa maailmaansa näiden oikeuksien toteutumisen kautta. Niiden toteutumisella on keskeinen merkitys lapsuudelle ja lapsen suotuisalle kehitykselle.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että erilaisissa kriisitilanteissa juuri 31 artiklassa turvatut oikeudet jäävät helposti vähälle huomiolle. Julkisessa onkin ollut vähemmän esillä se, miten lasten vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät oikeudet toteutuvat, vakka harrastukset ja vapaa-ajanpalvelut ovat olleet tauolla koronarajoitusten vuoksi. Harrastustoiminnan tauko on aiheuttanut merkittävää haittaa lasten vertaissuhteille. MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa teema on ollut esille. Monet lapset ja nuoret ovat surreet sitä, ettei pääse harrastuksiin eikä kavereita voi tavata.

Poikkeusoloissa mahdollisuuksilla leikkiin, harrastuksiin ja muihin vapaa-ajantoimintoihin on merkittävä tehtävä. Leikillä on erityisen suuri terapeuttinen merkitys. Leikki sekä kulttuuri-, liikunta- tai muihin harrastuksiin osallistuminen tarjoavat lapsille tilaisuuden jakaa kokemuksia, tutkia ja kehittää omaa luovuuttaan sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.

Leikki, vapaa-aika ja harrastukset muistettava koronakriisin hoidossa

 Mitä pidempään koronatilanteen vuoksi asetut rajoitukset ovat voimassa, ja mitä rajoittavampia ne ovat sitä suurempia rajoitusten vaikutukset ovat ja sitä kauemmin niiden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen kestää. Poikkeusolot ovat monin tavoin vaikuttaneet lasten arkeen ja ajankäyttöön. Varhaiskasvatuksessa leikillä on erityisen suuri merkitys. Poikkeusoloissa vain noin neljäsosa varhaiskasvatuksen piirissä olevissa lapsista on osallistunut siihen. Etäopetusvaiheessa leikin toteutuminen koulutyön yhteydessä on ollut hankalaa.

Harrastustauko on lisännyt lasten ja nuorten yksinäisyyttä. Tauko voi myös lisätä harrastusten pysyvää lopettamista. Poikkeusoloissa lasten ja nuorten verkossa vietetty aika on lisääntynyt. Poikkeusolot ovat lisänneet lasten ja nuorten riskiä joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi verkkoympäristössä. Poikkeusolojen rajoitusten hyötyjä ja haittoja tulee punnita tarkasti ja säännöllisesti. Rajoitusten hyötyjen tulee olla haittoja suurempia. Kun se on terveyden suojelun kannalta mahdollista, rajoituksia tulee heti ryhtyä purkamaan asteittain.

Koronakriisin ns. exit-toimia valmisteltaessa yhtenä tärkeänä kysymyksenä on leikkiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvien lasten oikeuksien turvaaminen. Alkava kesä ja tuleva syksy ovat tässä kriittistä aikaa. Kesäaikainen lasten leiri- ja harrastustoiminta on tärkeää lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Minkälaiset mahdollisuudet toimintaa on nyt mahdollisuus toteuttaa? Vaikka rajoituksia asteittain puretaan, jonkinlaisia rajoituksia toiminnalle todennäköisesti edelleen on. Tarvitaan vaihtoehtoisia ja luovia ratkaisuja toiminnan järjestämiseen, kuten YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut.

Lasten harrastustoiminta on suurelta osin järjestöjen toteuttamaa. Poikkeusolot ovat heikentäneet toiminnan järjestämisen taloudellisia edellytyksiä. Tämä koskee niin liikunta-, taide- ja kulttuuri- kuin muitakin harrastuksia. Koronakriisin tukitoimia mietittäessä tämä on syytä muistaa. Myös koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnalla ja kerhotoiminnalla on tärkeä merkitys lasten harrastuksissa. Lisäämällä koulujen kerhotoimintaa ja aamu- ja iltapäivätoimintaa voitaisiin parantaa mahdollisuuksia omaehtoiseen harrastustoimintaan. Koulun kehittäminen lasten harrastustoiminnan keskukseksi edistäisi lasten oikeuksien toteutumista.

Esa Iivonen
johtava asiantuntija, lasten oikeudet ja lapsi- ja perhepolitiikka
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 

 

Jaa artikkeli: