Lapsella on oikeus leikkiin

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on sisällöltään laaja lasten hyvinvointia ja kehitystä turvaava ihmisoikeussopimus. Se sisältää myös oikeuden leikkiin.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artiklan mukaan lapsella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin. Sopimuskohdassa turvatut oikeudet ovat olennaisia lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Ne edistävät luovuuden, mielikuvituksen, itseluottamuksen sekä fyysisten, sosiaalisten, kognitiivisten ja emotionaalisten vahvuuksien ja taitojen kehittymistä.

Sopimuksen toimeenpanoa valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea korostaa 31 artiklan mukaisten oikeuksien yhteyttä toisiinsa. Esimerkiksi leikki on tärkeä osa lapsen vapaa-aikaa ja virkistystoimintaa sekä lastenkulttuuria. Komitea myös korostaa, että 31 artiklaa, kuten muitakin sopimuskohtia, tulee tulkita yhdessä sopimuksen yleisperiaatteiden ja sopimuksessa turvattujen muiden oikeuksien kanssa. Yleisperiaatteita ovat syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus kehittymiseen sekä lapsen oikeus tulla kuulluksi ja hänen näkemystensä kunnioittaminen.

Koska sopimuksen velvoitteilla on vahva yhteys toisiinsa, yhden oikeuden heikko toteutuminen vaikuttaa myös muiden oikeuksien toteutumiseen. Esimerkiksi lapsella on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan, ja leikki on tärkeää sen toteutumiseksi.

Suomelle suosituksia koskien 31 artiklan toimeenpanoa varten

YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi kesäkuussa suosituksensa koskien Suomen yhdistettyä viidettä ja kuudetta määräaikaisraporttia lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanosta. Tällä kertaa komitea antoi suosituksia myös 31 artiklassa turvatuista oikeuksista sekä muistutti niitä koskevan yleiskommentin tärkeydestä (nro 17).

Komitea suositteli Suomen valtiota varmistamaan, että urheilu-, virkistys-, vapaa-ajan-, kulttuuri- ja taidetoimintaa on saatavilla turvallisesti ja esteettömästi eri lapsiryhmille, kuten vammaisille lapsille, turvapaikanhakijalapsille sekä lapsille, joiden perheet ovat heikommassa sosioekonomisessa asemassa. Lapsille on myös tarjottava maksutonta ja kohtuuhintaista vapaa-ajantoimintaa. Lisäksi komitea kiinnitti huomiota siihen, että urheiluharrastuksissa on torjuttava syrjintää, hyväksikäyttöä ja ahdistelua sekä tehokkaasti puututtava niihin. Lapsilla on oikeus osallistua itseään koskevien asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Komitea korosti tätä myös vapaa-ajan, leikin, virkistystoiminnan, taiteen ja kulttuurielämän osalta.

Leikki mukana lapsen oikeuksia ja ympäristöä koskevassa yleiskommentissa

Lapsen oikeuksien komitea julkaisi elokuussa yleiskommenttinsa, joka käsittelee lapsen oikeuksia ja ympäristöä erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Leikin ja virkistystoiminnan merkitys lasten terveydelle, hyvinvoinnille ja oppimiselle tunnistetaan myös tässä yleiskommentissa.

Leikki ja virkistystoiminta tarjoavat lapsille tärkeitä mahdollisuuksia luonnonympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen ja kokemiseen, mikä edistää mielenterveyttä ja hyvinvointia. Se myös vahvistaa luonnonympäristön ymmärtämistä, arvostusta ja siitä huolehtimista.

Ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat aiheuttavat riskin lasten terveydelle, kehitykselle ja turvallisuudelle. Komitea edellyttää, että sopimusvaltiot ryhtyvät tehokkaisiin toimiin, jotta kaikki lapset voivat yhdenvertaisesti leikkiä ja osallistua virkistystoimintaan turvallisessa, puhtaassa ja terveellisessä ympäristössä, kuten luonnonympäristöissä, puistoissa ja leikkipaikoilla.

Esa Iivonen ja Kirsi Pollari

YK:n lapsen oikeuksien komitean loppupäätelmät Suomen yhdistetyistä viidennestä ja kuudennesta raportista (2023) https://um.fi/documents/35732/0/CRC_C_FIN_CO_5-6_fi+%281%29.pdf/f8e9c156-5172-0834-d6c7-201066cbc9f2?t=1691047057189
YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit https://lapsiasia.fi/yleiskommentit

Jaa artikkeli: