Kohtaamispaikka lapsen näkökulmasta – riemua, iloa ja leikin mahdollisuuksia

Mikä on ollut parasta tukea, jota olet saanut vanhempana? Kun pohdit vastausta kysymykseen, ei ensimmäisenä mieleen tule leikki. Kyselyymme vastanneiden vanhempien[i] vastauksista piirtyi kuitenkin hyvin monipuolinen kuva siitä, mistä perheen hyvinvointi koostuu. Monet vanhemmat pohtivat kysymystä laajasti sekä itsensä että lapsensa näkökulmasta. Vastaukset toki vaihtelivat riippuen mm. perheen elämäntilanteesta, mutta yksi seikka korostui monessa vastauksessa: parasta tukea on ollut paikka, jossa ”…kaikki viihtyvät. Lapset voi leikkiä yhdessä ja vanhemmat voi keskustella”.

Tällä paikalla vanhemmat viittasivat perheiden kohtaamispaikkoihin – mm. perhekerhoihin ja -kahviloihin, avoimiin päiväkoteihin sekä leikkipuistoihin, joissa erityisesti pikkulapsiperheet kokoontuvat ja tapaavat toisiaan. Monesti kyse on ns. avoimesta toiminnasta, jossa lapset ovat vanhempiensa vastuulla. Toisaalta monien kohtaamispaikkojen yhteydessä järjestetään myös erilaisia kerhoja ja muuta toimintaa lapsille.

Kohtaamispaikkojen merkitys

Kohtaamispaikkatoiminnan merkitys vanhemmuuden tukena on hyvin tunnistettu ja tunnustettu. Ne tarjoavat vanhemmille hengähdystauon arkeen ja toisaalta myös paikan, jossa voi jakaa arkea ja keskustella muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Tai saada tarvittaessa apua ja tukea[ii].

Usein vähemmälle huomiolle jää kohtaamispaikkojen merkitys lapselle. Tekemässämme kyselyssä monet vanhemmat nostivat esille nimenomaan lasten näkökulman. Monelle lapselle kohtaamispaikat ja niiden kerhot tarjoavat tärkeän vertaisryhmän – kavereita, leikin mahdollisuuksia, riemua ja iloa. Etenkin, jos lähipiirissä ei muutoin ole samanikäisiä lapsia.

Perheiden näkökulmasta kohtaamispaikoilla ja niiden kerhoilla on oma keskeinen roolinsa osana palvelujärjestelmää. Ne ovat tärkeä etenkin silloin, kun lapset ovat pieniä ja vanhempi on kotona lapsen kanssa. Lapsille ne ovat paikkoja, joissa opitaan leikin lomassa sosiaalisia taitoja, myös ristiriitojen ratkomista.

Leikkiä, kavereita, yhdessä tekemistä

Leikki, yhdessä tekeminen ja kaverit olivat niitä asioita, joita myös lapset itse korostivat kohtaamispaikan tai kerhon parhaina puolina. Toisaalta kaverisuhteisiin liittyvät asiat ja pulmat olivat myös niitä, joihin lapset toivoivat useimmin tukea.  Onkin tärkeää, että sosiaalisten taitojen oppimiseen kannustavan, turvallisen leikkiympäristön rakentamiseen kiinnitetään huomiota myös kohtaamispaikoissa ja niiden toiminnan kehittämisessä.

Mikä täällä on kivaa?[iii]

 

 

 

 

 

Monet vanhemmat nostivat vastauksissaan esille sen, että kunnissa tulisi olla tarjolla monenlaista varhaiskasvatus- ja kerhotoimintaa, jotka vastaavat erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden tarpeisiin. Yhdeksi keskeisemmäksi haasteeksi koettiin se, että tietoa mm. lapsille suunnatusta toiminnasta ja muun muassa kerhoista oli vaikea löytää. Googlaamisen sijaan vanhemmat kaipasivat nettisivuja ja esitteitä, joihin eri toimijoiden niin kuntien, järjestöjen kuin seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen, tarjoama toiminta, tilaisuudet ja tapahtumat olisi koottuna yhteen.  Välineitä meillä tähän kyllä on!

Kaisu Muuronen
erityisasiantuntija, hankepäällikkö
Lastensuojelun Keskusliitto

[i] Kysyimme tätä vanhemmilta syksyllä 2020 tehdyssä kyselyssä, joka toteutettiin mm. lasten ja perheiden palveluissa ja kohtaamispaikoissa. Kysely oli osa Perheet keskiöön!- hankkeen osallisuusviikkoa.

[ii] Autio, Laura 2020. Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilatutkimus 2020: MLL:n perhekahvilat lapsiperheiden arjen ja vanhemmuuden tukena

[iii] Tiivistys lasten vastauksista kysyttäessä, mikä hänen mielestään kohtaamispaikassa tai kerhossa on kivaa. Lasten kysely oli osa Perheet keskiöön!- hankkeen osallisuusviikkoa.

Jaa artikkeli: